კლინიკური შემთვევების განხილვა

პასუხი:   ჰემოდიალიზის სეანსის დაწყების ჩვენების შეფასება ხდება  კლინიკუ-ლაბორატორიული მონაცემების გათვალისწინებით:

პასუხი 3

პასუხი 2