KDIGO 2022 თირკმლის ქრონიკული დაავადები

KDIGO 2022  თირკმლის ქრონიკული დაავადების დროს

 C ჰეპატიტის  პრევენციის, დიაგნოსტირების, შეფასებისა და მკურნალობის კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინი